کافه نوآوری: تولید محتوا در اینستاگرام

کافه نوآوری: تولید محتوا در اینستاگرام

دومین جلسه ی کافه نوآوری با موضوع «تولبد محتوا در اینستاگرام» برگزار شد.