بازدید سردار دهقان وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بازدید سردار دهقان وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح