گزارش ایران کالا از باشگاه کسب و کار دانش بنیان

گزارش ایران کالا از باشگاه کسب و کار دانش بنیان

افتتاح باشگاه کسب و کار دا نش بنیان توسط پارک علم و فناوری دانشگاه شریف با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

منبع : ایران کالا